Fundacja Więź Pokoleń – Dom Seniora Aktywni Zawsze uczestniczyła jako partner w projekcie organizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ,,Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych” Akronim: MASK -w ramach działania 4.3 PO WER Współpraca ponadnarodowa. Termin realizacji projektu czerwiec 2016 –listopad 2018. Wartość projektu wynosi 746 713,12 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 704 075,80 zł.”

Celem głównym Projektu było stworzenie warunków służących poprawie zdolności do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kursów zawodowych dla młodzieży w dziedzinie gerontologii społecznej na bazie doświadczenia partnera hiszpańskiego.