Fundacja Więź Pokoleń

mail: biuro@fwpkielce.pl

Kontakt pod numerem telefonicznym:

510 505 156 w dniach: wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00

 

Nasza Fundacja została powołana 23 lipca 2015 roku w Kielcach. Swoją działalność dedykujemy:

 • Osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • Osobom zagrożonym przez los wykluczeniem społecznym,
 • Osobom w podeszłym wieku emerytalnym,
 • Dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

W ramach swojej działalności realizujemy poniższe inicjatywy:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i o osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Ochrona i promocja zdrowia,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Przewodnią ideą naszej Fundacji jest aktywne wcielanie w czyn przyjętych celów poprzez:

 • Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych na cele wspierania osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym,
 • Organizowanie i udział w finansowaniu ośrodków opieki społecznej i medycznej,
 • Fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie związanym z celami Fundacji,
 • Organizowanie prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji.

DODATKOWO PROWADZIMY NAJEM NASZYCH OBIEKTÓW – SAL DYDATKTYCZNYCH, STRZELNICY ORAZ OBIEKTU SPORTOWEGO Z KORTAMI TENISOWYMI.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do obserwowania naszych działań. Z przyjemnością będziemy się z Państwem dzielić naszymi realizacjami.

Zespół Fundacji Więź Pokoleń w Kielcach